Farligt gods-databas på nätet och i mobilen

Farligt gods -bloggen

Engelsk version av vår Android-app

Nu finns en engelskspråkig version av vår populära app för Android ute på Google Play!

Den heter lämpligt nog ADR Dangerous Goods. Appen har exakt samma funktionalitet som den svenska versionen, och bygger såklart även den på ADR 2013.

Vi jobbar för närvarande intesivt på att finslipa vår iPhone-applikation, vilken beräknas vara klar någon gång i vår. Den kommer troligtvis få ett något annorlunda utseende än Android-versionen, då den inte är en s.k. native applikation, utan är byggd som en webbapplikation med hjälp av HTML, CSS och Javscript. Men var lugn – även iPhone-versionen kommer arbeta helt offline och vara en självständig applikation på din smartphone! Funktionerna kommer att vara desamma som i Android-versionen – Sökfunktion, Lastlista samt hjälpavsnitt med diverse användbar information.

Begränsad mängd

Begränsad mängd

Gods som är förpackat i tillräckligt små mängder kan transporteras som begränsad mängd. Godset skall då förses med följande etikett:

Denna etikett gäller från och med 2011. Fram till 2015 kan även äldre former av etiketter förekomma, t.ex. LQ eller UN-nummer. De skall dock alltid vara i neutral färg och ej innehålla tilläggsbilder som övriga ADR-etiketter.

Overpack

Om kollin placeras i en overpack ska denna förses med märkning och ordet ”overpack” såvida inte all märkning syns igenom dess overpack.
Om innerförpackningarna innehåller vätska ska ytterförpackningen och eventuell overpack förses med riktningspilar.

Flera etiketter

Då någon av de vanliga ADR-etiketterna (klass 1-9) förekommer på godset kan det inte klassas som begränsad mängd, såvida det inte har/ska fraktas vidare med flyg eller båt.
Om så är fallet, och godset är märkt med både begränsad mängd-etiketten och någon av klassetiketterna, skall det tolkas som begränsad mängd på väg.

Märkning av transportenheter och containrar

Om den totala bruttovikten av farligt gods som är förpackat i begränsad mängd ej överstiger 8 ton per transportenhet behöver transportenheten ej förses med skyltar.

I annat fall skall transportenheten förses med antingen vanliga orange ADR-skyltar eller med skyltar med symbolen för begränsad mängd (minst 25×25 cm). Givetvis gäller detta enbart under förutsättning att man inte samtidigt transporterar annat farligt gods som ej kan betraktas som begränsad mängd.

Dokumentation

Godsdeklaration för begränsad mängd krävs endast vid transport till sjöss.

Läs mer

Läs mer hos MSB

Promotionvideo för vår Android-app

Promotionvideo för appen ”ADR Farligt Gods”.

,

Värdeberäknad mängd

 

Att kunna räkna ut värdeberäknad mängd är användbart då man vill kunna utnyttja de lättnader som finns i regelverket. Lättnaderna omfattar bl.a. förarens utbildning, fordonets utrustning och förpackningarnas utformning. Systemet skiljer sig från begränsad mängd genom att det är den totala mängden gods på en transportenhet som är avgörande, inte de individuella förpackningarnas storlek.

 

Poängsystemet

Värdeberäkningen bygger på att man räknar om mängden av varje godsslag till poäng. Detta  måste göras eftersom olika ämnen har olika farliga egenskaper, och att bara utgå ifrån vikten eller volymen på godset är som att jämföra äpplen och päron. Vissa ämnen får man nämligen inte överhuvudtaget frakta som värdeberäknad mängd, medans man kan frakta obegränsade mängder av andra ämnen.

 

Beräkning

Man utgår från godsets transportkategori när man skall beräkna dess poäng. Då får man fram en multiplikator, som man sedan multiplicerar med godsets mängd, vilket i sin tur ger godsets poäng. När man har gjort detta för allt gods på transportenheten så lägger man ihop poängen och får en slutsumma. Det låter kanske krångligt, men här kommer det fiffiga i systemet – oavsett hur många olika godstyper och kollin som ingår i transporten så är den gyllene regeln att slutsumman får vara max 1000 poäng. Hamnar du över 1000 poäng kan du ej tillämpa reglerna om värdeberäknad mängd.

Multiplikatorn som används för att räkna fram godsets poäng beror som sagt på ämnets transportkategori, och är som följer:

Transportkategori 1:  x 50
Transportkategori 2:  x 3
Transportkategori 3:  x 1
Transportkategori 4:  x 0

Lägg märke till att transportkategori 4 har multiplikatorn 0, vilket innebär att man får transportera obegränsade mängder av ämnen i denna kategori som värdeberäknad mängd. Du kanske undrar varför transportkategori 0 saknas – det gör den eftersom ämnen i denna kategori inte får transporteras som värdebegränsad mängd överhuvudtaget.

 

Exempel

Du har en behållare med 15L UN1695, Kloraceton och två behållare med vardera 20L UN1154, Dietylamin.

 

Behållare 1: UN1695, 15L, transportkategori 1
Behållare 2: UN1154, 20L, transportkategori 2
Behållare 3: UN1154, 20L, transportkategori 2

15 x 50 = 750
20 x 3 = 60
20 x 3 = 60

750 + 60 + 60 = 870 poäng

 

Eftersom vi hamnade under 1000 poäng kan vi transportera godset som värdeberäknad mängd.

 

Tillbaka till verkligheten

Det är inga konstigheter att följa en uträkning som den i exemplet ovan. Men i verkligheten är det sällan, eller aldrig, lika lätt.

För det första anges sällan transportkategorin i frakthandlingarna. Man får istället utgå från godsets förpackningsgrupp, och därifrån ta reda på vilken transportkategori det har. Detta är lättare sagt än gjort, och kräver att man har tillgång till ADR-S 2011.

För det andra kan det ibland vara svårt att avgöra vad som egentligen menas med godsmängden. Ibland är det godsets nettovikt, ibland dess volym och ibland behållarens volym (oavsett hur mycket som är i den).

För att underlätta vid uträkningen har vi tagit fram en mobilapplikation som visar vad som gäller. Du söker helt enkelt på ett UN-nummer och får upp dess transportkategori, samt information om hur du ska tolka godsmängden för just detta ämne.

App för Android

Nu finns vår Android-applikation tillgänglig på Google Play. Med appen i din telefon kan du enkelt söka på ett UN-nummer och få upp all tillgänglig information om ämnet. Den underlättar vid t.ex. beräkning av poäng för gods som ska fraktas som värdeberäknad mängd. Läs mer om appen genom att klicka på ”Android-appen ADR Farligt Gods” i menyn längst upp på sidan.

, ,

Transport av farligt gods med Posten, DHL och Schenker

När du skall beställa frakt av farligt gods är det viktigt att du tar reda på villkoren för det transportbolag du tänker använda dig av. Det är inte alla speditörer som erbjuder frakt av farligt gods, och en del erbjuder det bara för vissa av sina tjänster.

Posten

Posten är något otydliga när det gäller vilka regler de tillämpar för transport av farligt gods. Detta svar fick jag av deras kundtjänst:


”Begränsad mängd farligt gods får skickas med tjänsten DPD Företagspaket 16.00, man måste då prata med sin säljare för att nyckla upp en tilläggstjänst som kallas tilläggstjänst 3 – Begränsad mängd farligt gods.
Ska man skicka mer än begränsad mängd måste man skicka som PALL.ETT och även där ha en tilläggstjänst för ADR. Posten Logistik AB transporterar inte försändelser som innehåller gods som går under klass 1 eller klass 7.”

Det som gör det hela förvirrande är att det samtidigt står följande i deras Allmänna Villkor, både för näringsidkare och privatpersoner:


”Farligt gods får inte sändas med Posten. För vissa tjänster får dock begränsade mängder farligt gods sändas.”

Och även i faktabladet för PALL.ETT står att läsa följande:


”Med PALL.ETT får viss s.k. begränsad mängd farligt gods skickas, dock inte till och från Gotland. Läs mer om vad som menas med ”begränsad mängd farligt gods” på srv.se.”

Av egen erfarenhet vet jag att det är fullt tillåtet att skicka ”obegränsad” mängd ADR med Postens PALL.ETT-tjänst. Men av någon okänd anledning verkar man dock inte vilja informera potentiella kunder om detta i sina tjänstevillkor och faktablad. Men som sagt, det är tillåtet att transportera farligt gods med postens palltjänst, samt i begränsad mängd med företagspaket 16.00.

Mer info:
Postens Allmänna Kundvillkor för Näringsidkare och andra organisationer (PAKN)
Postens Allmänna Villkor (PAV)
PALL.ETT Inrikes & utrikes palltjänst, faktablad

DHL

DHL transporterar farligt gods i pall-, stycke- och partitjänsterna. Farligt gods i begränsad mängd accepteras för samtliga tjänster, inklusive paket och Servicepoint (paket till privatpersoner).

Mer info:
DHL Inrikes Tillval och Tillägg.

Schenker

Schenker transporterar farligt gods i tjänsterna System, Direct och Hangartner men ej för Express och Privpak, ej heller i begränsad mängd.

Mer info:
”DB Schenkers Transportvillkor för landbaserade transporter inom Europa

,

Vad är farligt gods?

Med farligt gods avses normalt sett gods som klassificerats av FN som farligt för människor, miljö eller säkerhet. Varje ämne som klassificeras tilldelas ett nummer, kallat UN-nummer. Detta UN-nummer är ett slags ID för ämnet, och används för att tala om vilket ämne det rör sig om. I dagsläget finns ca 3000 ämnen som klassificerats av FN.

Varje ämne tilldelas en klass från 1 till 9, vilken anger ämnets huvudsakliga farliga egenskap.

 • Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2 Gaser
 • Klass 3 Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
 • Klass 4.2 Självantändande ämnen
 • Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • Klass 5.1 Oxiderande ämnen
 • Klass 5.2 Organiska peroxider
 • Klass 6.1 Giftiga ämnen
 • Klass 6.2 Smittförande ämnen
 • Klass 7 Radioaktiva ämnen
 • Klass 8 Frätande ämnen
 • Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Utöver detta tilldelas varje ämne en mängd olika parametrar, vilka talar om hur ämnet skall hanteras vid t.ex. transport. Det gäller allt från hur behållare skall vara märkta till ämnets benämning på olika språk.

Regelverket för transport och hantering av farligt gods är mycket omfattande, och delas bland annat in i transportsätten flyg, sjö, väg och järnväg. Reglerna innehåller bland annat specifikationer för hur stora mängder av ett visst ämne som får transporteras, hur olika ämnen får samlastas, vilken utbildning som krävs av personal som hanterar farliga ämnen, vilken skyddsutrustning som måste finnas till hands, mm.

I Sverige är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som ansvarar för regler och tillsyn när det gäller farligt gods.

Om farligtgods.net

Denna webbplats är avsedd att vara en informationskälla för allt som har med transport av farligt gods att göra.

Här kan du bland annat