Farligt gods-databas på nätet och i mobilen

Vad är farligt gods?

Med farligt gods avses normalt sett gods som klassificerats av FN som farligt för människor, miljö eller säkerhet. Varje ämne som klassificeras tilldelas ett nummer, kallat UN-nummer. Detta UN-nummer är ett slags ID för ämnet, och används för att tala om vilket ämne det rör sig om. I dagsläget finns ca 3000 ämnen som klassificerats av FN.

Varje ämne tilldelas en klass från 1 till 9, vilken anger ämnets huvudsakliga farliga egenskap.

 • Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2 Gaser
 • Klass 3 Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
 • Klass 4.2 Självantändande ämnen
 • Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • Klass 5.1 Oxiderande ämnen
 • Klass 5.2 Organiska peroxider
 • Klass 6.1 Giftiga ämnen
 • Klass 6.2 Smittförande ämnen
 • Klass 7 Radioaktiva ämnen
 • Klass 8 Frätande ämnen
 • Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Utöver detta tilldelas varje ämne en mängd olika parametrar, vilka talar om hur ämnet skall hanteras vid t.ex. transport. Det gäller allt från hur behållare skall vara märkta till ämnets benämning på olika språk.

Regelverket för transport och hantering av farligt gods är mycket omfattande, och delas bland annat in i transportsätten flyg, sjö, väg och järnväg. Reglerna innehåller bland annat specifikationer för hur stora mängder av ett visst ämne som får transporteras, hur olika ämnen får samlastas, vilken utbildning som krävs av personal som hanterar farliga ämnen, vilken skyddsutrustning som måste finnas till hands, mm.

I Sverige är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som ansvarar för regler och tillsyn när det gäller farligt gods.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.